การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษาการกำหนด ให้มีระบบและกลไกการควบคุมตรวจสอบกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ สาธารณชนให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถสร้างผลผลิต ทางการศึกษาที่มีคุณภาพจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ข่าวประชาสัมพันธ์